ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเผยแพร่ผลงาน โดยครูกชกร สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ผู้รายงาน             นางกชกร  สุ่มมาตย์
ปีการศึกษารายงาน  2555
บทคัดย่อ

          ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเรียนทุกคนใช้เพื่อการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาค่าดัชนีประสิทธิผล และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน จำนวน 9 แผน แบบประเมินการอ่านคำมาตราตัวสะกด จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.20 ถึง 0.84 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบประเมินการอ่าน 0.74แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ .39 ถึง .73  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .83 .สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏว่า
              1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.43/86.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
              2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด มีค่าเท่ากับ 0.69
              3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด โดยรวมและเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ มากที่สุด
          โดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนก้าวหน้ามากขึ้นกว่าการเรียนตามปกติ จึงขอสนับสนุนให้ครูนำกิจกรรมนี้ ไปพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ

          รายงานการดำเนินงาน ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการดำเนินงานตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในความรับผิดชอบ ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาและความคาดหวังของสังคม
            รายละเอียดของเอกสารเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ รวมทั้งภาคผนวก ซึ่งเป็นเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การดำเนินงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด ในครั้งนี้ ใช้หลักการและแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ การจัดทำและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ  แล้วนำไปใช้จริงกับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  ตลอดจนการนำหนังสือส่งเสริมการอ่านไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในวงวิชาการต่อไป
          การดำเนินงานครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นไปตามจุดประสงค์การดำเนินงาน เพราะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ นายจารึก  จันทร์ศิริ  นางสมพร  นามไพร และนางพิมพ์บุญปภา  ธัญศุภเกียรติ รวมทั้งผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนราชประชา-  นุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ที่ให้แนวคิดซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา อีกทั้งโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง    ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ  สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านคำมาตราตัวสะกด ผู้รายงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                      กชกร  สุ่มมาตย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น