ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเผยแพร่ผลงาน โดยครูกชกร สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

แบบบันทึกข้อมูลหนึ่งแสนครูดี

แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี ๒๕๕๔

**********************************************
ตอนที่ ๑
ประวัติส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัว
ตำแหน่งที่เสนอขอรับรางวัล            þ  ครู  o  ผู้บริหารสถานศึกษา  o  ศึกษานิเทศก์  o  ผู้บริหารการศึกษา

๘๑๘๓
๘๑๘๓
๔๘๓
๘๘๓
๑๘๓
๐๑๓
๐๓
๐๓
เลขที่บัตรประชาชน                            -                                      -                                              -
๕๘๓
๒๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๑๘๓
๐๐๘๓
 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คำนำหน้าชื่อ        o  นาย               þ  นาง               o  นางสาว        o  อื่น                 ๆ  โปรดระบุ.....................................
ชื่อ  นางกชกร                     นามสกุล  สุ่มมาตย์
NAME  Mrs.  Khochakorn             SURNAME  Summart
เพศ  หญิง             อายุ  ๔๕  ปี
สถานภาพ             o  โสด               þ  สมรส            o  อื่น ๆ
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู          วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ ๒๖ ปี (ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล)
เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูโปรดระบุกลุ่มสาระที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วุฒิการศึกษา        ต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ปีที่จบ
                                                         การศึกษา ๒๕๓๐
                                ต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม สถาบัน กรมการฝึกหัดครู
                                                          กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๓
                                ปริญญาตรี               บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ
                                                          การศึกษา ๒๕๓๔
                                ปริญญาโท             การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น  ปีที่จบ
                                                          การศึกษา ๒๕๕๓
สถานที่ปฏิบัติงาน   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                     เลขที่ ๒๓๕ หมู่ ๑ บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
     รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๑๐๙๗ โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๑๐๙๘
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
                                เลขที่  ๒๓๕/๕  หมู่ ๑  บ้านย่อ  ตำบลย่อ  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
                           รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๑๐๙๗ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐-๘๕๒๐-๗๑๘๔๙,
                           ๐-๘๐๔๘-๖๒๔๕๘ โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๑๐๙๘  E-mail  fhon_rpk28@hotmail.com

ตอนที่ ๒
ประวัติ/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒.๑  ประวัติ/ผลงานของผู้ขอรับรางวัล
                ข้าพเจ้าชื่อ นางกชกร  สุ่มมาตย์  ปัจจุบันตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชา-  นุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร บรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไปจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ปฏิบัติหน้าที่พิเศษได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หัวหน้างานลูกเสือ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นพิธีกรหลักของโรงเรียน มีผลงานดีเด่น   ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นระดับดีเยี่ยมระดับโรงเรียน โล่รางวัลผู้ทำความดีเพื่อแผ่นดินด้านการศึกษาระดับประเทศ รางวัลครูดีในดวงใจระดับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์-ราชประชานุเคราะห์      (๑ใน๘ โรงเรียน) โล่รางวัลครูภาษาไทยประกายเพชรระดับประเทศ โล่รางวัลครูดีที่หนูรักสาขาครูปฏิบัติการสอนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และโล่รางวัลครูดีศักดิ์ศรีแห่งการศึกษาไทยสาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่นระดับประเทศ 
๒.๒  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

        การครองตน  (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ)
                เหตุผล
                ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าวางตัวเหมาะสมกับการเป็นครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    แก่ศิษย์ เพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชนทั้งทางกาย วาจา ใจ แต่งกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา สำรวม ระวังความประพฤติ ละเว้นจากอบายมุขทุกชนิด มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ทุ่มเทและเสียสละตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและตำราต่าง ๆ เข้าอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีโอกาส และศึกษาต่อจนสำเร็จในระดับปริญญาโทเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด
        การครองคน  (คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม)
                เหตุผล
                ข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาเอาใจใส่ต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด วางตนเป็นกลาง ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานโดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ มีลักษณะความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โดยการเป็นวิทยากรร่วมในการอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ประพันธ์กลอนลำเพื่อแสดงในงานสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

        การครองงาน  (การปฏิบัติงาน)
                เหตุผล
                ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงเรียนในกลุ่มบริหารวิชาการ มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษา ค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลทางวิชาการนำมาพัฒนางานและพัฒนาตนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบโดยยึดหลัก PDCA  มีความกระตือรือร้นหาสาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแก้ไขได้ดีอยู่เสมอ วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับรางวัล
                                                                     (นางกชกร  สุ่มมาตย์)
          ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
         วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ตอนที่ ๓
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นางกชกร  สุ่มมาตย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

(ลงชื่อ)........................................................ผู้บังคับบัญชา
          (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
                วันที่...................../......................../.......................
ตอนที่ ๓
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล

                นางกชกร  สุ่มมาตย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ทุ่มเท เสียสละ เอาใจใส่และตั้งใจสอนศิษย์ อุทิศเวลาให้กับทางราชการเต็มเวลา และนอกเวลาราชการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ฝึกทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนมากมาย มีความสามารถพิเศษในการเป็นพิธีกรและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา และสามารถฝึกทักษะการเป็นพิธีกรให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นครูที่มีคุณภาพได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนมาโดยตลอด
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นางกชกร  สุ่มมาตย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

(ลงชื่อ)........................................................ผู้บังคับบัญชา
          (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
                วันที่...................../......................../.......................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น